Close

GDPR

Privacy Overview

Για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΒΕΡΓΗ – ΚΕΔΙΒΙΜ2 (εφεξής Εταιρεία, εμείς) η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με  τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και το εθνικό νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που ενδέχεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο κος. Χατζίνας Σπυρίδων

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων της εταιρείας μας είναι ο κ. Χατζίνας Σπυρίδων Για οποιοδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: privacy ( at ) vergis ( dot ) edu ( dot )gr

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

3.1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας μας και προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Δεδομένα Ταυτότητας & Επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, σταθερό ή και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας, που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή της φόρμας ενδιαφέροντος.
 • Δεδομένα εκπαιδευτικά : Απολυτήριο, Πτυχίο
 • Δεδομένα Υγείας : Ιατρικές γνωματεύσεις για τη περίπτωση δυσλεξικών σπουδαστών.
 • Δεδομένα τεχνικά : Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ζώνη ώρας, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το δικτυακό μας τόπο κτλ.
 • Δεδομένα μέσω Cookies : Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ζώνη ώρας, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα.

 

3.2. Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Μέσω αίτησης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα μας, μέσω email, μέσω αίτησης εγγραφής, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω της σύμβασης μεταξύ ημών.

 

3.3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Νόμιμοι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συνιστούν:

Α. Η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για να ληφθούν μέτρα κατ’αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Β. Η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας μας

Γ. Η διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων της εταιρείας μας

Δ. Η συγκατάθεσή σας.

 

3.4. Πρόσβαση τρίτων στα  προσωπικά σας δεδομένα

Το ΚΔΜΒ ΒΕΡΓΗ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός και απαιτηθεί από τον Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν το ΚΔΒΜ2 ΒΕΡΓΗ λειτουργεί ως «ενδιάμεσος» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τρίτα μέρη που ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι Κρατικοί Φορείς όπως ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας κτλ ή όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία / κανονισμούς για Φορείς Εκπαίδευσης /συμβουλευτικής/πληροφορικής ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των Πελατών μας παράνομες ενέργειες όπως  απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κτλ.

Ενδέχεται τα δεδομένα σας να μεταβιβαστούν σε περαιτέρω αποδέκτες, στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της και οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό μας στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού.

Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : schatzin( at ) vergis ( dot ) edu ( dot ) gr

Πέραν των ανωτέρω, τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους-αποδέκτες ή σε τρίτες χώρες, χωρίς τη προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση σας.

 

Η εταιρεία μας έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες  την επεξεργασία για λογαριασμό της πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

 

3.5. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Η χρονική περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία στηρίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας , τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα ισχύει η συγκατάθεση.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για το  χρονικό διάστημα που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Η Εταιρεία διατηρεί τα απαραίτητα για κάθε σκοπό προσωπικά δεδομένα, τουλάχιστον για όσο διάστημα υπάρχει συμβατική σχέση με τον σπουδαστή (φοίτηση, υποτροφία κλπ.).

Εάν η συμβατική μας σχέση με τον σπουδαστή λυθεί π.χ. αποφοίτηση, αποβολή, διακοπή φοίτησης κλπ., διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων μας και εκπλήρωσης των φορολογικών μας υποχρεώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) χρόνια, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας, όπως την επιδίκαση τυχόν απαιτήσεών μας.

Επιπλέον, για τον σκοπό τήρησης αρχείου αποφοίτων (ALUMNI) διατηρούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σπουδαστών (ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα φοίτησης, έτος φοίτησης).

Αναφορικά με τους υποψήφιους σπουδαστές και όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προγράμματά μας, χωρίς να προβούν σε εγγραφή τους σε κάποιο από αυτό, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για  12 μήνες, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα διαγραφής τους νωρίτερα.

Μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών διαστημάτων διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η Εταιρεία μας οφείλει να καταστρέψει οριστικά και με ασφαλή τρόπο τα αρχεία (φυσικά και ψηφιακά), με τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα (καταστροφέας εγγράφων, ανωνυμοποίηση ψηφιακών εγγραφών αρχείων κλπ).

Τα  βιογραφικά των υποψήφιων εργαζομένων διατηρούνται για 12 μήνες.

 

 

3.6. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών όπως είναι τα δεδομένα φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα σεξουαλικού προσανατολισμού. Δεδομένα υγείας επεξεργάζεται στην περίπτωση δυσλεξικών σπουδαστών.

 

3.7. Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν ανήλικα άτομα

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανήλικα άτομα.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα, υπό τις εκάστοτε προϋποθέσεις που τάσσει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)679/2016:

 • Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
 • Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
 • Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται.
 • Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.
 • Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε και να ζητήσετε τον περιορισμό ορισμένων πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
 • Έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία.

 

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 27/03/2020 Η παρούσα Πολιτική αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση στην περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή/και της εταιρικής μας πολιτικής και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Enable or Disable Cookies

If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.

 

 

COOKIE POLICY – GDPR Compliance

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΕΡΓΗ χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της προσβασης και της περιήγησής σας στον ιστότοπο του (εφεξής «Ιστότοπος»), για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με αυτήν και για την ενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. Στον Ιστότοπο, ο Οργανισμός  χρησιμοποιεί “αυστηρώς απαραίτητα”

Αυστηρώς απαραίτητα cookies

Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, ο Οργανισμός δε δύναται να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στον Ιστότοπο ή για τη  μέγιστη διάρκεια μίας περιόδου λειτουργίας.

Για παράδειγμα: τα απολύτως απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται ώστε, όταν ανοίγετε τον διαμορφωτή οχήματος, να λαμβάνετε μια έκδοση αυτού που αντιστοιχεί στον όγκο δεδομένων που μπορεί να χειριστεί η τρέχουσα σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο. Ένα άλλο παράδειγμα της λειτουργίας αυτών των cookies είναι ότι διευκολύνουν τη μετάβαση από http σε https όταν αλλάζετε σελίδες, έτσι ώστε να διατηρείται η ασφάλεια των διαβιβαζόμενων δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie αυτού του είδους χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της απόφασής σας σχετικά με τη χρήση cookies στον ιστότοπo.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Οργανισμού. Tα παρακάτω Cookies είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου.

PHPSESSID

Το cookie αυτό έχει μέγιστη διάρκεια 1 έτος. Είναι ένα αυστηρώς απαραίτητο cookie για την λειτουργικότητα του Ιστοτόπου. Αποθηκεύει το session (συνεδρία) του χρήστη και συνήθως διαγράφεται με το κλείσιμο του browser.

devicePixelRatio

Το cookie αυτό έχει μέγιστη διάρκεια 7 ημέρες. Είναι ένα αυστηρώς απαραίτητο cookie για την λειτουργικότητα του Ιστοτόπου. Διαβάζει την ανάλυση της οθόνης της συσκευής του χρήστη για να του φέρει το σωστό responsive περιεχόμενο.

Cookies τα οποία απαιτούν συγκατάθεση του χρήστη

Τα cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο απαιτούν τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να τύχουν εφαρμογής. Χωρίς αυτά τα cookies, δυνατότητες που επιτρέπουν την εύκολη χρήση του ιστοτόπου μας, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Οι ρυθμίσεις που κάνετε, όπως οι επιλογές γλώσσας, δεν θα αποθηκεύονται πλέον, γι’ αυτό θα σας ζητείται να τις διαμορφώνετε εκ νέου κάθε φορά που αλλάζετε σελίδες.

Ο Οργανισμός έχει ενσωματώσει στον Ιστότοπο περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους. Παράδειγμα αποτελεί η ενσωμάτωση περιεχομένου βίντεο στον Ιστότοπο. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι μπορούν θεωρητικά να τοποθετούν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπο μας. Επισκεφθείτε τους ιστότοπους που ανήκουν σε αυτούς τους τρίτους παρόχους, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies τους.

Αν δε δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies που την απαιτούν ή αν έχετε ανακαλέσει αυτήν τη συγκατάθεση, τότε θα σας παρέχονται μόνο οι δυνατότητες του Ιστότοπου η χρήση των οποίων δεν απαιτεί τέτοια cookies. Επιπλέον, οι περιοχές του ιστότοπου που ενσωματώνουν περιεχόμενο από τρίτους, και οι οποίες συνεπώς θα μπορούσαν ίσως να τοποθετήσουν cookies τρίτων στη συσκευή σας, δεν θα είναι διαθέσιμες σε εσάς, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση cookie τρίτων.

Cookies επιδόσεων (τρίτου μέρους)

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε και άλλες.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη.

Χρησιμοποιούμε cookies με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων του Ιστοτόπου, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας, π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP.

 

 

 

Όνομα Πηγή Τι κάνει / Χρησιμότητα
_ga Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, η προέλευση των επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στον Ιστότοπο. Διάρκεια: 24 μήνες μετά τη λήξη της συνεδρίας
_gid Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, η προέλευση των επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στον Ιστότοπο. Διάρκεια: 24 ώρες μετά τη λήξη της συνεδρίας
_gat Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να επιβραδύνει το ρυθμό αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδας υψηλής επισκεψιμότητας. Διάρκεια: 1 λεπτό
Amp_token Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να διαχωρίσει χρήστες. Ανακτά το αναγνωριστικό του πελάτη (Client ID) από την υπηρεσία ταυτότητας πελάτη AMP (AMP Client ID service). Άλλες πιθανές τιμές υποδεικνύουν την εξαίρεση ή το σφάλμα κατά την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού πελάτη από την υπηρεσία ταυτότητας πελάτη AMP. Διάρκεια: 1 ώρα.
_gali Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, η προέλευση των επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στον Ιστότοπο. Διάρκεια: Όσο διαρκεί η συνεδρία.

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας του Ιστοτόπου. Η Google Analytics είναι η πλέον δημοφιλής υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας, η οποία στηρίζεται τεχνικά στη χρήση cookies.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics προκειμένου να επεξεργαστούμε ανώνυμα δεδομένα με σκοπό να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο, όπως για παράδειγμα για να αποφασίσουμε ποια σελίδα πρέπει να βελτιώσουμε και με ποιον τρόπο.

Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 26 μήνες.

H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Τα cookies της Google χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στον Ιστότοπο, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά τους. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία διαφορετική σελίδα εντός του Ιστοτόπου, ο browser (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε υποβάλλει, με αυτόματο, κρυπτογραφημένο και ανωνυμοποιημένο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της Google Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδώ (Google privacy policy) και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Log Files

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία καταλήξατε στον Ιστότοπο, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του Ιστοτόπου, η λειτουργικότητα του ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.  Έχετε επίσης τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας στα Cookies μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του Ιστοτόπου:

Μπορείτε να ελέγχετε την εγκατάσταση cookies εκ μέρους μας, καθώς και να επιλέγετε ποια θα χρησιμοποιούνται από τον σχετικό πίνακα ελέγχου.

Αλλαγές στη χρήση των Cookies

Ο Οργανισμός δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την Πολιτική Cookies. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Ιστοτόπου.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. AncoraThemes permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of AncoraThemes to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

AncoraThemes may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by AncoraThemes, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. AncoraThemes bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to AncoraThemes, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.