Το πρόγραμμα Ναυτικής Μηχανικής στην ΝΑΚ στοχεύει στην εκπαίδευση Υπεύθυνων Μηχανικών σε εμπορικά πλοία, βάσει των προτύπων της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Προστασίας Ναυτικών).

 

 

Με την ολοκλήρωση των 4-ετών σπουδών, οι οποίες περιλαμβάνουν και ένα χρόνο εκπαίδευσης εν πλω, οι απόφοιτοι αποκτούν το πιστοποιητικό Υπέυθυνου Μηχανικού και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να προαχθούν σε Δεύτερο Μηχανικό και Αρχιμηχανικό. Υπό τη διαταγή του Αρχιμηχανικού, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή, όπου χρειάζεται, των μηχανικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του πλοίου, κάτι που απαιτεί επιδέξιους και πεπειραμένους ανθρώπους που θα παρακολουθούν συνεχώς την επαγγελματική τους εξέλιξη και θα είναι πάντα ενημερωμένοι για όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Υπεύθυνος Μηχανικός ελέγχει για τη σωστή διαχείριση του Χώρου των Μηχανών καθώς και για τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του πλοίου.

 

Γενικοί στόχοι

 1. Η προετοιμασία των σπουδαστών ώστε να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί στον απαιτητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής,
 2. Η παροχή στους σπουδαστές των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων ώστε να υπερέχουν στη ναυπηγική βιομηχανία ως αξιωματικοί που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της μηχανικής και στη συνέχεια την προαγωγή τους σε Δεύτερο Μηχανικό & Αρχιμηχανικό,
 3. Η παροχή στους σπουδαστές των θεμελιωδών αρχών της επιστήμης και της μηχανικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις τεχνολογικές προκλήσεις της ναυπηγικής βιομηχανίας,
 4. Η καλλιέργεια των αναλυτικών δεξιοτήτων, των τακτικών επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης.
 5. Προώθηση της ηθικής της μηχανικής, της ευθύνης εργασίας και των ηθικών πρακτικών.
 6. Η προετοιμασία του σπουδαστή να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντα φύλαξης για τα οποία είναι υπεύθυνος, τόσο στη θάλασσα όσο και στον λιμένα,
 7. Δημιουργία συνειδητοποίησης των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων ανησυχιών,
 8. Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης μέσω τεχνικής κατάρτισης και προηγμένων πτυχίων.
 9. Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων που σχετίζονται με τις γνώσεις και δεξιότητες του Υπεύθυνου Μηχανικού, βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης Σύμβαση 2010 Κεφάλαιο III, Εδάφιο AIII/1. IMO model course 7.04 Λειτουργίες 1, 2, 3 & 4).
 10. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, τους αρχιμηχανικούς και το κοινό σχετικά με θέματα που αφορούν τεχνικές έννοιες, κινδύνους και τις συστάσεις.

Ειδικοί Στόχοι

 1. Ο εξοπλισμός των σπουδαστών με θεμελιώδεις γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον προκλητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης,
 2. Η διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα τεχνολογία αιχμής,
 3. Η παροχή των θεωρητικών και των υπολογιστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λύση των εφαρμοσμένων και θεωρητικών προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης,
 4. Η παροχή πρακτικής και πειραματικής άμεσης και μονοετούς εμπειρίας επί του πλοίου, η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να συνδέονται άμεσα με τις θεμελιώδεις γνώσεις και τη θεωρία,
 5. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να δώσουν λύσεις σε ποικίλα ναυτικά προβλήματα/καταστάσεις,
 6. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους, ώστε να καταστούν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί και να προωθήσουν το όραμα της εταιρείας,
 7. Η παροχή στους σπουδαστές της δυνατότητας να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένου του να γράφουν τεχνικές αναλύσεις,
 8. Η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με: Ναυτική Μηχανική, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και Ελεγχόμενη Μηχανολογία, Συντήρηση και Επιδιόρθωση, Έλεγχο της Λειτουργίας του Πλοίου και Φροντίδα των Επιβαινόντων σε αυτό, όλα σε επιχειρησιακό επίπεδο βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, από τους σπουδαστές αναμένεται να:

 1. Έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και των τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της Ναυτικής Μηχανικής Επιστήμης,
 2. Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική και τις τεχνικές μηχανικής για να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τις μηχανικές σπουδές,
 3. Εκπαιδεύονται πάνω σε εξειδικευμένες Ναυτικές Μηχανολογικές λειτουργίες,
 4. Γνωρίζουν σε βάθος το ναυτικό δίκαιο, για να μπορούν να κατανοήσουν το αντίκτυπο του δικαίου, στη Ναυτικής Μηχανική
 5. Να είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του πλοίου,
 6. Γνωρίζουν τους ορισμούς και την εξειδικευμένη αγγλική ναυτιλιακή ορολογία,
 7. Χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τα εργαλεία της ναυπηγικής μηχανικής για να σχεδιάσουν μια δομή, μια συσκευή ή μια διαδικασία που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες μέσα από όρους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, ηθικούς, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας,
 8. Έχουν σε βάθος γνώση των τεχνικών εννοιών και των τεχνικών απαιτήσεων και των περιορισμών που σχετίζονται με το σχεδιασμό της ναυτικής μηχανικής,
 9. Χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα μέτρησης και λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανασυγκρότηση συστατικών διαφόρων δομών υπό δοκιμή και αξιολόγηση.
 10. Μάθουν να χρησιμοποιούν τον προσομοιωτή του χώρου των μηχανών και να εξοικειωθούν με τις έννοιες της ψύξης, των συστημάτων σωληνώσεων, του θαλάσσιου λέβητα, των θαλάσσιων κυριότερων μηχανικών συστημάτων και του ERM.
 11. Έχουν γνώσεις των τύπων των πλοίων, της αρχιτεκτονκής και της κατασκευής
 12. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες,
 13. Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της Μηχανικής Επιστήμης.

Curriculum

Semester A

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-101Mathematics I5
2MAME-102Physics6
3MAME-103Industrial Chemistry4
4MAME-121Informatics2
5MAME-122Basic Electro-Technology5
6MAME-131Mechanical workshop I (Safety, Hand tools, Measuring)2
7MAME-141Naval Architecture Principles I4
8MAME-142Elements of Maritime Law3

Between Semester A & B: CERT-01 – Basic Safety

Semester B

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-104Mathematics II5
2MAME-105Thermodynamics4
3MAME-106Mechanical Science5
4MAME-123Electronics4
5MAME-124Theory of Electric Machines6
6MAME-132Machinery Drawing3
7MAME-133Mechanical Workshop II (Machine Tools)2

Summer Optional Training Onboard (2 Months)

Semester C

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1ΜAME-201Heat Transfer3
2ΜAME-211Piping systems – Pumps & Compressors6
3MAME-212Main Marine Machinery Systems I6
4MAME-231Mechanical Technology5
5MAME-232Mechanical Workshop III (Welding)5
6MAME-241Naval Architecture Principles II5

Semester D

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-290Practical Training on Board30

Semester E

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-311Main Marine Machinery Systems II6
2ESP-312MMaritime English3
3MAME-313Marine Boiler5
4MAME-321Electrical Installations5
5MAME-322Auto Control Systems5
6MAME-323Sensors and Measurements3
7MAME-331Maintenance and Management of Damages3

Semester F

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAGC-301Ship Management3
2MAME-314Main Marine Machinery Systems III5
3MAME-315Auxiliary Machinery of Ships (propeller, steering gear, deck machinery)5
4MAME-316Refrigeration – Air Condition – Heat Exchangers4
5MAME-324Fault Detection Methods3
6MAME-325Digital and Safety Devices3
7MAME-341International Maritime Regulations and Safety of Life and Environment4
8MAME-342Sociology – Human Resources Management, Leadership – Team working3

Semester G

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-290CPractical Training on Board30

Semester H

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAGC-402Safety and Risk Management4
2MAME-411Main Marine Machinery Systems IV5
3MAME-412ERM – ERS (Engine Resource Management – Engine Room Simulator)6
4MAME-421Maintenance and Repair of Electrical Installations5
5MAME-490Bachelor Thesis10

Προαπαιτούμενα Εισδοχής

Κριτήρια Εισδοχής

Τα γενικά κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου είναι Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο πιστοποιητικό με μέσο όρο βαθμολογίας 15/20 (75%) ή το σχετικό ισοδύναμο. Επίσης για την Ναυτική Επιστήμη, την Ναυτική Μηχανολογία και την Ναυτική Ηλεκτροτεχνολογία, η επικέντρωση στα Μαθηματικά και/ή τη Φυσική με μέσο όρο 15/20 προτιμάται.

Εκτός από την καλή ακαδημαϊκή απόδοση, λαμβάνουμε υπόψη την οποιαδήποτε συμμετοχή του σπουδαστή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που να είναι συναφή με εμπειρία στη θάλασσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 500 μονάδες τύπου σε χαρτί ή 173 μονάδες τύπου μηχανογραφημένο, ή ένα TOEFL IBT με βαθμολογία τουλάχιστον 61, ή ένα IGCSE/GCSE “O” Level με “C”, ή IELTS με βαθμολογία 6.0 και πάνω, ή εξετάσεις Cambridge (First Certificate με βαθμό B και άνω, καθώς και Proficiency με βαθμό C και άνω), ή κατατακτήριο τεστ στο επίπεδο ENGL-100 των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Ακαδημίας.

Ιατρικές Εξετάσεις

Πιστοποιητικό Ιατρικής Καταλληλόλητας για Ναυτικούς (το οποίο βασίζεται στον Κανονισμό STCW I/9) από γιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου ή από τον αρμόδιο ναυτικό φορέα της χώρας καταγωγής σας.

+ Εισαγωγή

Το πρόγραμμα Ναυτικής Μηχανικής στην ΝΑΚ στοχεύει στην εκπαίδευση Υπεύθυνων Μηχανικών σε εμπορικά πλοία, βάσει των προτύπων της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Προστασίας Ναυτικών).

 

 

Με την ολοκλήρωση των 4-ετών σπουδών, οι οποίες περιλαμβάνουν και ένα χρόνο εκπαίδευσης εν πλω, οι απόφοιτοι αποκτούν το πιστοποιητικό Υπέυθυνου Μηχανικού και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να προαχθούν σε Δεύτερο Μηχανικό και Αρχιμηχανικό. Υπό τη διαταγή του Αρχιμηχανικού, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή, όπου χρειάζεται, των μηχανικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του πλοίου, κάτι που απαιτεί επιδέξιους και πεπειραμένους ανθρώπους που θα παρακολουθούν συνεχώς την επαγγελματική τους εξέλιξη και θα είναι πάντα ενημερωμένοι για όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Υπεύθυνος Μηχανικός ελέγχει για τη σωστή διαχείριση του Χώρου των Μηχανών καθώς και για τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του πλοίου.

 

+ Προφίλ

Γενικοί στόχοι

 1. Η προετοιμασία των σπουδαστών ώστε να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί στον απαιτητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής,
 2. Η παροχή στους σπουδαστές των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων ώστε να υπερέχουν στη ναυπηγική βιομηχανία ως αξιωματικοί που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της μηχανικής και στη συνέχεια την προαγωγή τους σε Δεύτερο Μηχανικό & Αρχιμηχανικό,
 3. Η παροχή στους σπουδαστές των θεμελιωδών αρχών της επιστήμης και της μηχανικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις τεχνολογικές προκλήσεις της ναυπηγικής βιομηχανίας,
 4. Η καλλιέργεια των αναλυτικών δεξιοτήτων, των τακτικών επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης.
 5. Προώθηση της ηθικής της μηχανικής, της ευθύνης εργασίας και των ηθικών πρακτικών.
 6. Η προετοιμασία του σπουδαστή να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντα φύλαξης για τα οποία είναι υπεύθυνος, τόσο στη θάλασσα όσο και στον λιμένα,
 7. Δημιουργία συνειδητοποίησης των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων ανησυχιών,
 8. Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης μέσω τεχνικής κατάρτισης και προηγμένων πτυχίων.
 9. Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων που σχετίζονται με τις γνώσεις και δεξιότητες του Υπεύθυνου Μηχανικού, βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης Σύμβαση 2010 Κεφάλαιο III, Εδάφιο AIII/1. IMO model course 7.04 Λειτουργίες 1, 2, 3 & 4).
 10. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, τους αρχιμηχανικούς και το κοινό σχετικά με θέματα που αφορούν τεχνικές έννοιες, κινδύνους και τις συστάσεις.

Ειδικοί Στόχοι

 1. Ο εξοπλισμός των σπουδαστών με θεμελιώδεις γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον προκλητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης,
 2. Η διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα τεχνολογία αιχμής,
 3. Η παροχή των θεωρητικών και των υπολογιστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λύση των εφαρμοσμένων και θεωρητικών προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής μηχανικής επιστήμης,
 4. Η παροχή πρακτικής και πειραματικής άμεσης και μονοετούς εμπειρίας επί του πλοίου, η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να συνδέονται άμεσα με τις θεμελιώδεις γνώσεις και τη θεωρία,
 5. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να δώσουν λύσεις σε ποικίλα ναυτικά προβλήματα/καταστάσεις,
 6. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους, ώστε να καταστούν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί και να προωθήσουν το όραμα της εταιρείας,
 7. Η παροχή στους σπουδαστές της δυνατότητας να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένου του να γράφουν τεχνικές αναλύσεις,
 8. Η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με: Ναυτική Μηχανική, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και Ελεγχόμενη Μηχανολογία, Συντήρηση και Επιδιόρθωση, Έλεγχο της Λειτουργίας του Πλοίου και Φροντίδα των Επιβαινόντων σε αυτό, όλα σε επιχειρησιακό επίπεδο βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης).
+ Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, από τους σπουδαστές αναμένεται να:

 1. Έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και των τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της Ναυτικής Μηχανικής Επιστήμης,
 2. Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική και τις τεχνικές μηχανικής για να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τις μηχανικές σπουδές,
 3. Εκπαιδεύονται πάνω σε εξειδικευμένες Ναυτικές Μηχανολογικές λειτουργίες,
 4. Γνωρίζουν σε βάθος το ναυτικό δίκαιο, για να μπορούν να κατανοήσουν το αντίκτυπο του δικαίου, στη Ναυτικής Μηχανική
 5. Να είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του πλοίου,
 6. Γνωρίζουν τους ορισμούς και την εξειδικευμένη αγγλική ναυτιλιακή ορολογία,
 7. Χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τα εργαλεία της ναυπηγικής μηχανικής για να σχεδιάσουν μια δομή, μια συσκευή ή μια διαδικασία που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες μέσα από όρους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, ηθικούς, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας,
 8. Έχουν σε βάθος γνώση των τεχνικών εννοιών και των τεχνικών απαιτήσεων και των περιορισμών που σχετίζονται με το σχεδιασμό της ναυτικής μηχανικής,
 9. Χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα μέτρησης και λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανασυγκρότηση συστατικών διαφόρων δομών υπό δοκιμή και αξιολόγηση.
 10. Μάθουν να χρησιμοποιούν τον προσομοιωτή του χώρου των μηχανών και να εξοικειωθούν με τις έννοιες της ψύξης, των συστημάτων σωληνώσεων, του θαλάσσιου λέβητα, των θαλάσσιων κυριότερων μηχανικών συστημάτων και του ERM.
 11. Έχουν γνώσεις των τύπων των πλοίων, της αρχιτεκτονκής και της κατασκευής
 12. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες,
 13. Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της Μηχανικής Επιστήμης.
+ Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Curriculum

Semester A

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-101Mathematics I5
2MAME-102Physics6
3MAME-103Industrial Chemistry4
4MAME-121Informatics2
5MAME-122Basic Electro-Technology5
6MAME-131Mechanical workshop I (Safety, Hand tools, Measuring)2
7MAME-141Naval Architecture Principles I4
8MAME-142Elements of Maritime Law3

Between Semester A & B: CERT-01 – Basic Safety

Semester B

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-104Mathematics II5
2MAME-105Thermodynamics4
3MAME-106Mechanical Science5
4MAME-123Electronics4
5MAME-124Theory of Electric Machines6
6MAME-132Machinery Drawing3
7MAME-133Mechanical Workshop II (Machine Tools)2

Summer Optional Training Onboard (2 Months)

Semester C

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1ΜAME-201Heat Transfer3
2ΜAME-211Piping systems – Pumps & Compressors6
3MAME-212Main Marine Machinery Systems I6
4MAME-231Mechanical Technology5
5MAME-232Mechanical Workshop III (Welding)5
6MAME-241Naval Architecture Principles II5

Semester D

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-290Practical Training on Board30

Semester E

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-311Main Marine Machinery Systems II6
2ESP-312MMaritime English3
3MAME-313Marine Boiler5
4MAME-321Electrical Installations5
5MAME-322Auto Control Systems5
6MAME-323Sensors and Measurements3
7MAME-331Maintenance and Management of Damages3

Semester F

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAGC-301Ship Management3
2MAME-314Main Marine Machinery Systems III5
3MAME-315Auxiliary Machinery of Ships (propeller, steering gear, deck machinery)5
4MAME-316Refrigeration – Air Condition – Heat Exchangers4
5MAME-324Fault Detection Methods3
6MAME-325Digital and Safety Devices3
7MAME-341International Maritime Regulations and Safety of Life and Environment4
8MAME-342Sociology – Human Resources Management, Leadership – Team working3

Semester G

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAME-290CPractical Training on Board30

Semester H

A/ACourse CodeCourse NameNumber of ECTS
1MAGC-402Safety and Risk Management4
2MAME-411Main Marine Machinery Systems IV5
3MAME-412ERM – ERS (Engine Resource Management – Engine Room Simulator)6
4MAME-421Maintenance and Repair of Electrical Installations5
5MAME-490Bachelor Thesis10
+ Εισδοχή

Προαπαιτούμενα Εισδοχής

Κριτήρια Εισδοχής

Τα γενικά κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου είναι Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο πιστοποιητικό με μέσο όρο βαθμολογίας 15/20 (75%) ή το σχετικό ισοδύναμο. Επίσης για την Ναυτική Επιστήμη, την Ναυτική Μηχανολογία και την Ναυτική Ηλεκτροτεχνολογία, η επικέντρωση στα Μαθηματικά και/ή τη Φυσική με μέσο όρο 15/20 προτιμάται.

Εκτός από την καλή ακαδημαϊκή απόδοση, λαμβάνουμε υπόψη την οποιαδήποτε συμμετοχή του σπουδαστή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που να είναι συναφή με εμπειρία στη θάλασσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 500 μονάδες τύπου σε χαρτί ή 173 μονάδες τύπου μηχανογραφημένο, ή ένα TOEFL IBT με βαθμολογία τουλάχιστον 61, ή ένα IGCSE/GCSE “O” Level με “C”, ή IELTS με βαθμολογία 6.0 και πάνω, ή εξετάσεις Cambridge (First Certificate με βαθμό B και άνω, καθώς και Proficiency με βαθμό C και άνω), ή κατατακτήριο τεστ στο επίπεδο ENGL-100 των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Ακαδημίας.

Ιατρικές Εξετάσεις

Πιστοποιητικό Ιατρικής Καταλληλόλητας για Ναυτικούς (το οποίο βασίζεται στον Κανονισμό STCW I/9) από γιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου ή από τον αρμόδιο ναυτικό φορέα της χώρας καταγωγής σας.