ΝΕΟ VOUCHER ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση

στην Απασχόληση Άνεργων

σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

 

Νέο Voucher 600 - Ευρωπαϊκό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

ΝΕΟ VOUCHER ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το ΚΔΒΜ ΒΕΡΓΗ, με κωδικό αδείας: 2000100, πιστοποιημένος και εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης, βάσει του οριστικού μητρώο παρόχων από τη ΔΥΠΑ με δελτίο τύπου στις 15/6/2022, θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανέργων με τη διαδικασία παροχής Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher).

 

Αντικείμενο της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στην ΔΥΠΑ ( πρώην ΟΑΕΔ), ηλικλίας άνω των 18 ετών.

Αντικείμενα κατάρτισης:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει προγράμματα που αφορούν ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης μικτά, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

 

Αν είστε εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) συμπληρώστε την δήλωση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

    Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή.

    Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ - ΚΔΒΜ ΒΕΡΓΗ ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 2000100 και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.