ΝΕΟ VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων

 

 

Νέο Voucher 600 - Ευρωπαϊκό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

ΝΕΟ VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Το ΚΔΒΜ ΒΕΡΓΗ, με κωδικό αδείας: 2000100, πιστοποιημένος και εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης, βάσει του οριστικού μητρώο παρόχων από τη ΔΥΠΑ με δελτίο τύπου στις 15/6/2022, θα πραγματοποιήσει το νέο προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους.

 

Α) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

 

Β) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

    Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή.

    Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ - ΚΔΒΜ ΒΕΡΓΗ ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 2000100 και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.