ΝΕΟ VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων

 

 

Νέο Voucher 600 - Ευρωπαϊκό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

ΝΕΟ VOUCHER ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 400 ΕΥΡΩ

 

Το ΚΔΒΜ ΒΕΡΓΗ, με κωδικό αδείας: 2000100, πιστοποιημένος και εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης, βάσει του οριστικού μητρώο παρόχων από τη ΔΥΠΑ (δελτίο τύπου 15/6/2022), θα πραγματοποιήσει το νέο προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους.

 

Τώρα Voucher 400 ευρώ και για εργαζόμενους!

Voucher 400 ευρώ για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες σε 150.000 εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα!

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

 

Αντικείμενο της δράσης

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών, μέσω Voucher, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

 

Περιγραφή της δράσης

  • Θεωρητική κατάρτιση που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας 80 ωρών
  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
  • Απόκτηση Πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Η δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους

  • του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας
  • άνω των 18 ετών
  • απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400,00€

 

 

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/ .

    Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή.

    Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ - ΚΔΒΜ ΒΕΡΓΗ ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 2000100 και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.