ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

 

Voucher 600€ επιστημόνων/επαγγελματιών

για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΩΡΩΝ ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2020.

 

 

 

 

Παροχή επιταγής κατάρτισης Voucher 600€ επιστημόνων/επαγγελματιών (εκπαιδευτικών vouchers) σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο. Άμεση προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 400€ με την ενεργοποίηση της αίτησης κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση 100 ωρών

Συνεργασία με εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο  Σύστημα Τηλεκατάρτισης

«Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ – ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ. για την παροχή των Υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης προς τους ωφελούμενους θα συνεργαστεί με το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο  Σύστημα Τηλεκατάρτισης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

  • Δικηγόροι (ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ 69.10) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).https://epiteliki-ergasias.gov.gr/index.php/prokirykseis-proskliseis
  • Ιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού) (ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ 86.21, 86.22, 86.23, 86.90)
  • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες (ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ 71.11,71.12)
  • Οικονομολόγοι / Λογιστές (ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ 69.20, 70.22)
  • Εκπαιδευτικοί και Ερευνητές  (ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ 72.11, 72.19, 72.20, 85.10, 85.20, 85.31, 85.32, 85.41, 85.42, 85.59, 88.91).

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης* τηλεκατάρτισης

(*παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα)

600€ συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα.

 

400 € προκαταβολή με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης

200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής του.

Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με βάση της εγκυκλίου που δημοσιεύθηκε σήμερα 3 Απριλίου και ώρα 18:20 σας παραθέτουμε τους ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα κατάρτισης VOUCHER 600

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ.
ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
69.10Νομικές δραστηριότητες
69.10.1Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
69.10.11Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
69.10.14Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
69.10.15Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.15.01Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων
69.10.16Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
69.10.17Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
69.10.18Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
69.10.18.01Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
69.10.19Άλλες νομικές υπηρεσίες
69.10.19.01Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
69.10.19.02Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
69.10.19.03Υπηρεσίες δικολάβου
69.10.19.04Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας
69.20Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
69.20.1Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.10.01Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή
69.20.10.02Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή
69.20.2Λογιστικές υπηρεσίες
69.20.21Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης
69.20.22Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.22.01Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
69.20.22.02Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
69.20.23Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.01Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.02Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.29.01Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ
69.20.3Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.31Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32.01Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
69.20.4Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
70.22Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.1Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
70.22.11Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
70.22.11.01Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης
70.22.11.02Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα
70.22.11.03Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα
70.22.11.04Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης
70.22.11.05Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα
70.22.12Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
70.22.12.01Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων
70.22.12.02Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
70.22.12.03Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
70.22.12.04Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης
70.22.12.05Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας
70.22.12.06Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς
70.22.12.07Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης
70.22.12.08Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
70.22.12.09Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς
70.22.12.10Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
70.22.12.11Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών
70.22.12.12Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων
70.22.12.13Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
70.22.12.14Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)
70.22.12.15Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
70.22.12.16Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου
70.22.13Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
70.22.13.01Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη
70.22.13.02Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων
70.22.13.03Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών
70.22.13.04Υπηρεσίες πωλητή αγαθών
70.22.13.05Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
70.22.14Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
70.22.14.01Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης
70.22.15Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
70.22.15.01Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών
70.22.15.02Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
70.22.15.03Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
70.22.15.04Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
70.22.15.05Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
70.22.15.06Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.07Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.08Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
70.22.15.09Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων
70.22.15.10Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
70.22.16Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.16.01Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
70.22.17Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
70.22.2Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
70.22.20.01Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης
70.22.20.02Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών
70.22.20.03Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων
70.22.3Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
70.22.30.01Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)
70.22.30.02Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)
70.22.30.03Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων
70.22.4Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης
71.11Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.11.1Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
71.11.2Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια
71.11.21Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών
71.11.22Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων
71.11.23Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης
71.11.23.01Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων
71.11.24Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.3Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού
71.11.31Υπηρεσίες πολεοδομίας
71.11.31.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης
71.11.31.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης
71.11.31.03Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης
71.11.31.04Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών
71.11.31.05Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
71.11.32Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας
71.11.33Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου
71.11.4Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.41Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου
71.11.41.01Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)
71.11.41.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
71.11.41.03Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης
71.11.42Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου
71.12Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
71.12.1Υπηρεσίες μηχανικών
71.12.11Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
71.12.11.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
71.12.11.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων
71.12.11.03Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
71.12.11.04Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
71.12.11.05Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
71.12.12Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
71.12.12.01Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
71.12.12.02Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
71.12.12.03Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
71.12.13Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
71.12.13.01Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση
71.12.13.02Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
71.12.13.03Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
71.12.13.04Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
71.12.13.05Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
71.12.13.06Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης
71.12.13.07Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
71.12.14Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
71.12.14.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
71.12.14.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
71.12.14.03Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας
71.12.15Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)
71.12.15.01Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων
71.12.16Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα
71.12.16.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
71.12.17Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα
71.12.17.01Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών
71.12.18Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής
71.12.19Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
71.12.19.01Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών
71.12.19.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων
71.12.19.03Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
71.12.19.04Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
71.12.19.05Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης
71.12.19.06Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα
71.12.19.07Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
71.12.19.08Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.09Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.10Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά
71.12.19.11Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
71.12.19.12ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
71.12.2Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
71.12.3Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών
71.12.31Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών
71.12.31.01Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών
71.12.31.02Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών
71.12.31.03Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών
71.12.31.04Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών
71.12.32Γεωφυσικές υπηρεσίες
71.12.33Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών
71.12.33.01ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
71.12.34Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης
71.12.34.01Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
71.12.35Υπηρεσίες χαρτογράφησης
71.12.35.01Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης
71.12.35.02Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης
71.12.35.03Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης
71.12.35.04Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης
72.11Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.11.1Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
72.11.11Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
72.11.12Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
72.11.13Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
72.11.2Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
72.19Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.19.1Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες
72.19.11Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά
72.19.12Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
72.19.13Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες
72.19.13.01Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου
72.19.14Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία
72.19.14.01Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων
72.19.14.02Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία
72.19.14.03Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων
72.19.15Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
72.19.15.01Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
72.19.16Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες
72.19.16.01Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία
72.19.19Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες
72.19.19.01Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)
72.19.19.02Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία
72.19.19.03Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία
72.19.2Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.21Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία
72.19.29Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.29.01Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
72.19.29.02Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
72.19.29.03Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
72.19.29.04Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
72.19.29.05Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων
72.19.29.06Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
72.19.29.07Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
72.19.29.08Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών
72.19.29.09Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
72.19.3Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
72.19.4Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
72.19.40.01Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία
72.19.40.02Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
72.19.40.03Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία
72.19.5Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.20Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.1Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες
72.20.11Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις
72.20.11.01Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
72.20.12Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία
72.20.12.01Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία
72.20.13Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη
72.20.19Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες
72.20.2Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.21Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας
72.20.29Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.29.01Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία
72.20.29.02Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών
72.20.29.03Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
72.20.29.04Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών
72.20.3Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
85.10Προσχολική εκπαίδευση
85.10.1Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
85.20Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.20.1Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.12Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.31Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.31.1Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.12Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.13Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.14Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32.1Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.12Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.13Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.14Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.41Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.41.1Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.41.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.12Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.13Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
85.41.14Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
85.42Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42.1Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.12Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.13Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.14Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.15Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.42.16Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
85.59.1Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.11Υπηρεσίες σχολών γλωσσών
85.59.11.01Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.11.02Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
85.59.12Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)
85.59.13Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.13.01Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
85.59.13.02Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών
85.59.13.03Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης
85.59.13.04Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης
85.59.13.05Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού
85.59.13.06ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
85.59.13.07ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
85.59.19Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.19.01Υπηρεσίες δασκάλου
85.59.19.02Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
85.59.19.03Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού
85.59.19.04Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία
85.59.19.05Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
85.59.19.06Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.19.07Υπηρεσίες καθηγητή
85.59.19.08Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
85.59.19.09Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
85.59.19.10Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων
85.59.19.11Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)
88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.91.1Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
88.91.11Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία
88.91.12Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
88.91.13Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
88.91.13.01Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
88.91.13.02Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
88.91.13.03Υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
86.21Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.21.1Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
86.21.10.01Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής
86.21.10.02Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας
86.21.10.03Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
86.21.10.04Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.21.10.05Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό
86.22Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22.1Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.11Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων
86.22.19Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.19.01Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής
86.22.19.02Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας
86.22.19.03Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
86.22.19.04Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας
86.22.19.05Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας
86.22.19.06Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας
86.22.19.07Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας
86.22.19.08Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας
86.22.19.09Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας
86.22.19.10Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)
86.22.19.11Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής
86.22.19.12Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
86.22.19.13Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)
86.22.19.14Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας
86.22.19.15Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής – γυναικολογίας
86.22.19.16Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας
86.22.19.17Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής
86.22.19.18Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας
86.22.19.19Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
86.22.19.20Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας
86.22.19.21Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
86.22.19.22Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής
86.22.19.23Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας
86.22.19.24Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
86.22.19.25Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής
86.22.19.26Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
86.22.19.27Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας – φυματιολογίας
86.22.19.28Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής
86.22.19.29Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας
86.22.19.30Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
86.22.19.31Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
86.22.19.32Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα
86.22.19.33Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων
86.22.19.34Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής
86.22.19.35Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας
86.23Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.23.1Οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.11Ορθοδοντικές υπηρεσίες
86.23.19Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.19.01Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.23.19.02Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό
86.23.19.03Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών
86.23.19.04Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών
86.90Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
86.90.1Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
86.90.11Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη
86.90.12Υπηρεσίες νοσοκόμου
86.90.12.01Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων
86.90.12.02Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
86.90.12.03Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων
86.90.12.04Υπηρεσίες νοσηλευτή
86.90.13Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
86.90.13.01Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
86.90.13.02Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.13.03Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
86.90.13.04Υπηρεσίες χειροπράκτη
86.90.14Υπηρεσίες ασθενοφόρων
86.90.15Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
86.90.15.01Υπηρεσίες ακτινοφυσικού
86.90.15.02Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86.90.15.03Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας
86.90.15.04Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
86.90.15.05Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού
86.90.15.06Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
86.90.15.07Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων
86.90.16Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
86.90.17Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
86.90.18Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
86.90.18.01Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου
86.90.18.02Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας
86.90.18.03Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
86.90.18.04Υπηρεσίες ψυχολόγου
86.90.19Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
86.90.19.01Υπηρεσίες βελονισμού
86.90.19.02Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
86.90.19.03Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
86.90.19.04Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
86.90.19.05Υπηρεσίες εργοθεραπείας
86.90.19.06Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
86.90.19.07Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
86.90.19.08Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
86.90.19.09Υπηρεσίες λογοθεραπείας
86.90.19.10Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
86.90.19.11Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
86.90.19.12Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας

Για να δείτα αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισης πατήστε εδώ

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους: Διαδικασία Α και Διαδικάσία Β

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.

(Έναρξη υποβολής αιτήσεων την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήξη την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59.) Την αίτηση συμμετοχής με την διαδικασία Α την υποβάλει μόνος του ο ενδιαφερόμενος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ). Στην συνέχεια στέλνει στο ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ, στο email:    avoucher@vergis.edu.gr  , τα παρακάτω στοιχεία:

1. Κείμενο στο email που θα βρείτε εδώ   (κάντε copy paste το κείμενο μέσα στο email) και

2. επισύναψη την εκτύπωση της αίτησής σας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός ΚΑΥΑΣ σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β.

Για αίτηση συμμετοχής, διαδικασία Β ( υποβολή αίτησης από εξουσιοδοτημένο πάροχο ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ ) συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με την διαδικασία Β λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00.

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη.

Εξουσιοδοτώ τον φορέα κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ - ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ για την υποβολή της αίτησής μου στην πλατφόρμα του προγράμματος https://elearning.yeka.gr/

Τα προσωπικά δεδομένα του δυνητικού ωφελούμενου θα χρησιμοποιηθούν εκ μέρους μου μόνο για την υποβολή της παρούσας αίτησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της αρ. 2/2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑ : ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) και κατόπιν τούτου θα τύχουν κρυπτογράφησης και
ψευδωνυμοποίησης για την ασφαλή διατήρησης τους έως το 2024 για σκοπούς ελέγχου του Προγράμματος.

Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ - ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 2000100 και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (η αποστολή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο έως την Δευτέρα 13 Απριλίου στο email: vergiskek@vergis.edu.gr)

Υποβάλω συνημμένα τη σχετική εξουσιοδότηση (το έντυπο θα το βρείτε εδώ )Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε την αίτηση την ανεβάζετε σε μορφή word, pdf ή σε μορφή εικόνας καλης ανάλυσης.

Υποβάλω συνημμένα εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του ωφελουμένου, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης.(από την εξής διαδρομή στο TAXIS NET: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης). Η εκτύπωση από το TAXIS NET μπορεί να είναι σε μορφή pdf ή εικόνας καλής ανάλυσης.

Φωτοαντίγραφο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (εκτύπωση από e-banking/ φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό του ωφελουμένου ως Δικαιούχου του Λογαριασμού). Το φωτοαντίγραφο / εκτύπωση του ΙΒΑΝ μπορεί να είναι σε μορφή pdf ή εικόνας καλής ανάλυσης.

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (και τις 2 όψεις). Το φωτοαντίγραφου / εκτύπωση του ΑΔΤ μπορεί να είναι σε μορφή pdf ή εικόνας καλής ανάλυσης.

Πληροφορίες: Ζαΐμη 21, 2ος όροφος, Πάτρα τηλ. 2610 270 293, 2610 270 598, 2610 271 827, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 21:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μεταβείτε στο https://elearning.yeka.gr/