Πρόγραμμα υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Πρόγραμμα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας - Κε.Δι.Β.Μ Βέργη

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, τα οποία εστιάζονται στην εκπαίδευση των εργαζομένων στην μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, όπως απαιτούνται στο υφιστάμενο νομικό πλάισιο και τις προδιαγραφές των προτύπων ασφαλείας OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, Υγιεινολόγους σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Σε Ποιους Απευθύνεται:
• Σε διευθυντές επιχειρήσεων κατασκευαστικών κλάδων, προϊστάμενους τμημάτων επιχειρήσεων Γ’ Κατηγορίας, υπεύθυνους αποθηκών, υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας, προϊσταμένους τεχνικών υπηρεσιών, τεχνικούς ασφαλείας και υπεύθυνους τμημάτων

Στόχος:
• Η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού χώρου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας μέσω της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και την πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών.

Θεματικά Αντικείμενα που θα Διδαχθούν:

• Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ασφάλεια εργασίας

Επαγγελματικός κίνδυνος
Κίνδυνος – επικινδυνότητα
Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
Ατύχημα – παραλίγο ατύχημα
Διερεύνηση ατυχημάτων – τήρηση στατιστικών στοιχείων
Μεθοδολογία της πρόληψης του ατυχήματος
Ανασφαλείς συνθήκες – ανασφαλείς ενέργειες
Ατομική προστασία – μέσα ατομικής προστασίας
Αναλύσεις ασφαλούς εργασίας
Ασφάλεια μηχανών – συστημάτων – εγκαταστάσεων
Μέσα εκτέλεσης της εργασίας
Άρση και μεταφορά βάρους
Πυρασφάλεια
Α’ βοήθειες
Υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εργαζομένων
Εισαγωγή στην εργονομία
Νομοθετικό πλαίσιο
Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας στην επιχείρηση

• Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ : Υγιεινή της εργασίας

Αντικείμενο του τομέα της Υγιεινής της εργασίας
Πιθανοί βλαπτικοί παράγοντες της υγείας των εργαζομένων
Φυσικοί – χημικοί – βιολογικοί παράγοντες
Προσδιορισμός – μετρήσεις
Όρια έκθεσης – λήψη μέτρων
Προβλήματα ομαδικής υγιεινής χώρων εργασίας

Βεβαίωση κατάρτισης: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες θα δίνονται βεβαιώσεις κατάρτισης με όλες τις θεματικές ενότητες που διδάχτηκαν.