Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης Βέργη οργανώνει σεμινάρια με θέμα “Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων”. To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων. Η λέξη «HACCP» προέρχεται απο αρχικά γράμματα αγγλικών λέξεων που σημαίνουν «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου». Με τη λέξη «Κίνδυνος» νοείται κάθε φυσική, βιολογική ή χημική παράμετρος, η οποία συνδέεται με τα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Συνεπώς ως παραδείγματα κινδύνων μπορούν να αναφερθούν τα ξένα σώματα (φυσικοί κίνδυνοι), οι παθογόνοι μικροοργανισμοί (βιολογικοί κίνδυνοι), ή τα φυτοφάρμακα (χημικοί κίνδυνοι).

Η εφαρμογή του Συστήματος HACCP επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Μπορεί η πιστοποίησή του να μην είναι υποχρεωτική, αποτελεί όμως την έξωθεν καλή μαρτυρία για οποιαδήποτε εταιρεία την επιλέξει. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή, τροφίμων. Υπεύθυνος για τον έλεγχο της αγοράς στην εφαρμογή του Συστήματος HACCP απο την πλευρά του κράτους είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) ο οποίος παρέχει πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βασισμένο στο προκείμενο σύστημα.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί και να γίνει κατανοητό το πρότυπο του Συστήματος HACCP καθώς και να συνδεθούν οι παραπάνω γνώσεις με αυτές που παρουσιάζονται στο πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

Σε ποιους απευθύνεται

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Εκπαιδευτικές ενότητες

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

– Έννοιες, ορισμοί, ορολογία – Νομοθετικό πλαίσιο

– Αναγκαιότητα – Προϋποθέσεις εγκατάστασης του συστήματος HACCP

– Οργανισμοί Πιστοποίησης

– Γνωριμία με το πρότυπο, οι άξονες ανάπτυξης του προτύπου

– Ρόλοι σε μια ομάδα που σχεδιάζει να εφαρμόσει το HACCP

– Ανάλυση αρχών HACCP

– Μεθοδολογία συστήματος HACCP

Εκπαιδευτικές ενότητες για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποιήσεις του ΕΦΕΤ:

– Εισαγωγή στην Ασφάλεια Τροφίμων

– Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

– Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

– Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

– Το εργασιακό περιβάλλον

– Πρακτικές καθαρισμού

– Μολύνσεις (Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών)

– Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων