διοίκηση ομάδας – παρακίνηση προσωπικού

Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για να βοηθάει τους μάνατζερ να καταλάβουν τις λογικές απαιτήσεις που τους θέτει το αποδοτικό coaching και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν – να κατανοήσουν την έννοια της παρακίνησης στο πραγματικό σημερινό περιβάλλον εργασίας – να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν εφικτές πρακτικές παρακίνησης εργαζομένων – να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο ομαδικότητας και αποτελεσματικές ομάδες

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των στελεχών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης μιας ομάδας σε μια επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται σύγχρονες τεχνικές διοίκησης προσωπικού μέσω στόχων και αποτελέσματος, η δημιουργία και ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων, η επίλυση διαφόρων μορφών συγκρούσεων, η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας, οι τρόποι παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού, οι μορφές και τύποι ηγεσίας, κ.λπ. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων και η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτίωση της απόδοσης και της εικόνας της επιχείρησης.

Εκπαιδευτικές ενότητες

Αντιληπτική επικοινωνία

– Αρχές επικοινωνίας και εφαρμογή στον εργασιακό χώρο

– Τα εμπόδια στην επικοινωνία

– Ενεργητική – Παθητική Ακρόαση

Δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων

– Συνήθη προβλήματα στις ομάδες

– Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ομάδας

– Ρόλοι στελεχών / μελών στην αποτελεσματική ομάδα

– Δημιουργία ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας

– Επίλυση συγκρούσεων

Ανάθεση αρμοδιοτήτων – caching

– Εκχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

– Στοχοθεσία

– Καθοδήγηση και υποστήριξη υφισταμένων για επίτευξη στόχων

– Παρακολούθηση υφισταμένων και διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης

– Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοικητικών στελεχών, ενδυνάμωση

Παρακίνηση – Αναγνώριση

– Τι παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό

– Τεχνικές παρακίνησης

– Τρόποι αναγνώρισης

Ηγεσία

– Τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη

– Διαφορές ηγέτη και manager

– Ηγετικά στυλ