Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Ξεκινάει την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο voucher 29-64 ετών για ανέργους του ΟΑΕΔ που ενδιαφέρονται να καλύψουν τις 23.000 θέσεις απασχόλησης οι οποίες προκύπτουν από το πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο χρόνος υποβολής της αίτησης ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους οποιαδήποτε στιγμή έως τις 30/12/2016.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) και αφορά σε συνολικά 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της Οικονομίας. Στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, τονίζεται ότι «δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και έχουν ολοκληρώσει είτε α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr. Μέσω της ιστοσελίδας οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση, θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για τυχόν θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος:

θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και

θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας).

Τονίζεται ότι η επιλογή των ωφελουμένων για την ειδικότητα στην οποία θα καταρτισθούν θα γίνει μέσω της πρώτης συμβουλευτικής συνεδρίας. Μετά το τέλος της κατάρτισης ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί.

Μετά τη λήξη της επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης σε 10.000 από τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ
  • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας – Φορολογικού Έτους 2015 (εισοδήματα 2015)
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών
  • Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης
  • Βιογραφικό Σημείωμα

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δια Βίου Μάθηση VERGI – ΒΕΡΓΗ ΚεΔιΒιΜ2, με την αναγνωρισμένη και αξιόπιστη κατάρτιση και το ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συμμετέχει στο πρόγραμμα και παρέχει την υποστήριξη και τις πληροφορίες για την σωστή κι έγκυρη υποβολή των αιτήσεων.

Για να δείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης πατήστε εδώ

Πληροφορίες: Ζαΐμη 21, 2ος όροφος, Πάτρα τηλ. 2610 270 293, 2610 270 598, 2610 271 827