ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  2020

Δημοσιεύθηκε το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Ανέργων. 

 

Αιτήσεις από 29-6-2020 και ώρα 11:00 π.μ. έως 6-7-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα, που αφορά στον νομό Αχαΐας, που θα προσληφθούν σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών (ΚΚΠΠ), Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη Δράση είναι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών που οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε θέση εργασίας από τον επιβλέποντα φορέα, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

  1. απευθυνθείτε στο ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ στο τηλέφωνο 2610.27.18.27
  2. συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα

 

Η διεκπεραίωση των αιτήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ !

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ - ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 2000100 και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.