Κατάρτιση ωφελουμένων κοινωφελούς εργασίας στους 34 δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η κατάρτιση και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ,των ωφελουμένων συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Υψηλής Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Περιεχόμενο

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί, καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των 34 Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

Αντικείμενα προγραμμάτων κατάρτισης

10 ώρες: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής,
επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας,
προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
20 ώρες: Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
90 ώρες: Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ενός από τα παρακάτω εκπαιδευτικά
προγράμματα -επιπέδου Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ- ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I
1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
– Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου IΙ
1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
– Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου IΙΙ
1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
– Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
5. Βάσεις Δεδομένων – Access

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Κάθε ωφελούμενος, για να εγγραφεί σε πρόγραμμα κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα γραφεία μας, Ζαΐμη 21 – 2ος όροφος, Πάτρα ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2610 27.18.27, 2610 270.293 και 2610 270.598.