Επιταγή (voucher) επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή καθώς και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας στον κλάδο.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β΄ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ.
και γ) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ ( του εδ..ii της παρ.2 του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. 14366/416 /9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013) όπως αυτή ισχύει.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει 120 ώρες θεωρία σε βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος και 30 ώρες πρακτική άσκηση μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης. Το επίδομα κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται σε 750 ευρώ. Το πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά εκτός ωρών εργασίας των ωφελουμένων (απογευματινές ώρες). Το μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής κατάρτισης θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου.

Επιπλέον το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους που θα το παρακολουθήσουν επιτυχώς, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ.9269/300 (ΦΕΚ 749/Β/01.04.2013).