Εσωτερικός έλεγχος και δικλείδες ασφαλείας

Εσωτερικός έλεγχος και δικλείδες ασφαλείας

Για στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο οργάνωσης και ελέγχου της επιχείρησής τους μέσα από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της εφαρμογής και αποδοτικότητας του όλου συστήματος. Σεμινάριο. Εσωτερικός έλεγχος και δικλείδες ασφαλείας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Βέργη.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου είναι :

1. Η κατανόηση των προϋποθέσεων και των βασικών αρχών για την ύπαρξη ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής μονάδας. Οι βασικές αρχές για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη δημιουργία αντίστοιχων εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας για τον περιορισμό τους.

2. Η επεξήγηση της λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, σαν δικλείδα ελέγχου της εφαρμογής και της αποδοτικότητας του όλου συστήματος.

Η έμφαση του σεμιναρίου θα δοθεί στην κατανόηση της φιλοσοφίας και των αρχών του εσωτερικού ελέγχου, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα δικά τους προγράμματα ή να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στην πράξη νέες δικλείδες ασφαλείας και προγράμματα ελέγχου για τη δική τους περίπτωση. Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν αναλυτικά προγράμματα ελέγχου για όλους τους τομείς και λειτουργίες μιας επιχείρησης

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε στελέχη και προϊσταμένους υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου

• Σε διευθυντές και στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης

• Σε γενικούς διευθυντές και επιχειρηματίες που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο οργάνωσης και ελέγχου της εταιρείας τους

Εκπαιδευτικές ενότητες

– Η έννοια και τα είδη των ελέγχων

– Σύστημα δικλείδων ασφαλείας και υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

– Γενικές αρχές και προϋποθέσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

– Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

– Οι εργασίες του εσωτερικού ελεγκτή

– Δειγματοληψία

– Αναφορές ελέγχου

– Ανάπτυξη αναλυτικών διαδικασιών ελέγχου ανά λειτουργία.