Πρόγραμμα βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης μέσω ελέγχου κόστους παραγωγής-ποιότητας

απαραίτητες, επικαιροποιημένες γνώσεις

α) για τις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και

β) για τις Επιχειρήσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης μέσα από τον έλεγχο του κόστους παραγωγής και ποιότητας

Βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης -Κέντρο δια βίου μάθησης Βέργη

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση ΒΕΡΓΗ διοργανώνει σεμινάρια “Βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης μέσω ελέγχου του κόστους παραγωγής-ποιότητας” . Η κατάρτιση επικεντρώνεται στην μεταφορά γνώσεων που συμβάλλουν στην άμεση κατανόηση τόσο της οικονομικής και της επιχειρηματικής διάστασης της ποιότητας – ιδίως δια μέσου του υπολογισμού του κόστους αυτής – όσο και στις σημαντικότερες παραμέτρους και στις τεχνικές υπολογισμού του κόστους παραγωγής – ποιότητας.

Οι γνώσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες και χρήσιμες για όσους ασχολούνται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και ιδίως εκείνων που έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, καθώς ακόμη και όσων ασχολούνται με τις βασικές τεχνικές ανάλυσης, αξιολόγησης, ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών συνεχούς βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων δια μέσου τόσο της μείωσης του άμεσου ή έμμεσου κόστους αυτών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.

Σε Ποιους Απευθύνεται:
• Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα ανώτερα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων ειδικοτήτων που είτε έχουν είτε δεν έχουν αναπτύξει ακόμα ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, όπως πχ : πωλήσεις, προμήθειες, παραγωγή, έλεγχος της ποιότητας, αποθήκες, συντήρηση, κοστολόγηση, λογιστήριο καθώς και σε στελέχη που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την διοίκηση, management επιχειρήσεων.

Στόχος:
•Η βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης μέσα από τον έλεγχο του κόστους παραγωγής και ποιότητας.
•η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας (για όσους δεν έχουν αντίστοιχο) και η ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (για όσους διαθέτουν ήδη).

Θεματικά Αντικείμενα που θα Διδαχθούν:

• Εισαγωγή στο κόστος της ποιότητας
• Εισαγωγή στη μέτρηση του κόστους της ποιότητας
• Στόχοι μέτρησης του κόστους της ποιότητας
• Ανάλυση των κατηγοριών του κόστους της ποιότητας
• Ανάλυση του εκουσίου κόστους της ποιότητας
• Ανάλυση του ακουσίου κόστους της ποιότητας
• Ανάλυση άλλων στοιχείων σύνθεσης του κόστους της ποιότητας
• Μέτρηση του κόστους της ποιότητας
• Διακρίσεις του κόστους της ποιότητας
• Στοιχεία που επιδρούν στο κόστος της ποιότητας
• Υπολογισμός του κόστους της ποιότητας
• Ανάλυση & Αξιολόγηση του κόστους της ποιότητας – δείκτες
• Τεχνικές & προγράμματα βελτίωσης του κόστους της ποιότητας
• Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης του κόστους ποιότητας

Βεβαίωση κατάρτισης: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες θα δίνονται βεβαιώσεις κατάρτισης με όλες τις θεματικές ενότητες που διδάχτηκαν.