Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ο Κάτοχος Διπλώματος του Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ της ειδικότητας “ Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις.

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ

Ο Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων καθίσταται ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την μελέτη, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μαθήματα
 • Σχέδιο
 • Τεχνολογία υλικών
 • Μηχανική – αντοχή υλικών
 • Τεχνολογία κατασκευών
 • Ασφάλεια εργασίας
 • Στοιχεία μηχανών
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Στοιχειά θερμοδυναμικής & μηχ. Ρευστών
 • Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές
 • Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης
 • Σχέδιο εγκαταστάσεων
 • Παραγωγή υγρών και αέριων καύσιμων
 • Μεταφορά διανομή αποθήκευση καυσίμων
 • Κατασκευή – συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων
 • Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων
 • Εφαρμογές καυστήρων καυσίμων
 • Πυροσβεστικά συστήματα
Τομείς Απασχόλησης
 • Σε εταιρείες Θερμοϋδραυλικών στο τμήμα Service και ανταλλακτικών
 • Σε εταιρείες Θερμοϋδραυλικών στο τμήμα πωλήσεων
 • Σε πρατήρια καυσίμων
 • Σε διυλιστήρια πετρελαίου
 • Σε εταιρίες παροχής φυσικού αερίου
 • Σε κατασκευαστικές εταιρείες εγκατάστασης – συντήρησης
 • Σε βιομηχανίες – εργοστάσια
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας υπεύθυνος εγκατάστασης – συντήρησης