• Οι γερές βάσεις του παρελθόντος μας...
  • ...εγγυώνται το μέλλον σας!

Κρατικό Δίπλωμα

Οι σπουδαστές επιλέγοντας το ΙΕΚ Βέργη και ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, αποκτούν κρατικό δίπλωμα αναγνωρισμένο απο το κράτος επιπεδου 5 μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ. Αυτό τους δινει τη δυνατότητα να εργαστούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικο. Είτε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε να προσληφθούν στο Δημοσίο με επιπλέον μόρια. Παράλληλα τους δινόνται αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιωμάτα σύμφωνα με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει. Το δίπλωμα των ΙΕΚ αναγνωρίζεται επίσης  και στο εξωτερικό δίνοντας επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και συνέχιση σπουδών σε Πανεπιστήμια για απόκτηση Bachelorκαι Μaster.