Μηχανολογία

Τομέας Μηχανολογίας – Στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ, στην Πάτρα

Στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ η Μηχανολογία αντιμετωπίζεται ως τομέας που μπορεί να εξασφαλίσει λαμπρό επαγγελματικό μέλλον, γι’ αυτό και προσφέρονται οι επιμέρους κλάδοι που στην Ελλάδα και την Ευρώπη των ημερών μας παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις.

Σπούδασε Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων,  Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, Τεχνικός Μηχανοτρονικής ή Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 


 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Κάτοχος Διπλώματος των ΙΕΚ ειδικότητας “Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την μελέτη, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Σε εταιρείες Θερμοϋδραυλικών στο τμήμα Service και ανταλλακτικών
 • Σε εταιρείες Θερμοϋδραυλικών στο τμήμα πωλήσεων
 • Σε πρατήρια καυσίμων
 • Σε διυλιστήρια πετρελαίου
 • Σε εταιρίες παροχής φυσικού αερίου
 • Σε κατασκευαστικές εταιρείες εγκατάστασης – συντήρησης
 • Σε βιομηχανίες - εργοστάσια
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας υπεύθυνος εγκατάστασης – συντήρησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τεχνικός Μηχανοτρονικής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και να ασχολείται με το διαγνωστικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο απόφοιτος ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,Αερισμού και Κλιματισμού» πρέπει να έχει αποκτήσει θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων ψύξης,αερισμού και κλιματισμού. Επεμβαίνει ακόμη στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, που ενυπάρχουν στις παραπάνω αναφερόμενες εγκαταστάσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Αντιπροσωπείες επαγγελματικών ειδών ψύξης, συντήρησης, μεταφοράς τροφίμων.
 • Ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας συστημάτων κλιματισμού.
 • Συνεργεία εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων αερισμού και κλιματισμού.
 • Τεχνικά γραφεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τεχνικός Αυτοματισμών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών έχει Πιστοποιητικό Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. πρόγραμμα το ο-
ποίο με τη σειρά του στοχεύει στην εξασφάλιση από τους καταρτιζόμενους των επαγγελματι-
κών Ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών στάσεων) που καθιστούν αυτόν
ικανό να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και
εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή / και συντήρηση αυτοματο-
ποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλε-
ξάρτηση, όπως : την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη
σύνδεση / αποσύνδεση συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη συντή-
ρηση / επισκευή / μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν
στην επιχείρηση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφο-
  ρες φυσικοχημικές ή / και μηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής,
  όπως: χημικές, μεταλλευτικές ή / και μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφί-
  μων, ή / και ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες πλαστικών υλών, χρωμάτων,
  φαρμάκων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας, επιχειρήσεις συ-
  σκευασίας, και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος, κλπ.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και
  υγρών καυσίμων, κλπ.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύ-
  ουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιμα-
  τισμού, πυροπροστασίας, κλπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ 

ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ
WESTIA

WESTIA

Συμμετοχή των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης-Chef στην έκθεση WESTIA
BEAUTY SHOW

BEAUTY SHOW

Συμμετοχή των τμημάτων Αισθητικής και Κομμωτικής στο Beauty Show

Πληροφοριες

Επιλέξτε από την λίστα την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει

© 2016 Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ, Ζαϊμη 21 Πάτρα 26223, Τ:2610 271827, F:2610 222874.