Επιταγή εισόδου για ανέργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων

  • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
  • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
    Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ώρες(ΑΕΙ/ΤΕΙ) – 120 ώρες(Δευτεροβάθμια/Μεταδευτεροβάθμια) με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 420 ωρών(ΑΕΙ/ΤΕΙ) – 380 ωρών(Δευτεροβάθμια/Μεταδευτεροβάθμια) και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα (επίδομα θεωρητικής κατάρτισης & επίδομα πρακτικής άσκησης) ανέρχεται σε :
α)για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ στα 2.410 ευρώ και
β) για τoυς απόφοιτους Υποχρεωτικής,/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 2.240 ευρώ.