Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας έως 29 ετών σε επιχειρήσεις Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Νέο VOUCHER για τον Τουρισμό αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) για Νέους έως 29 ετών. Στόχος είναι η στήριξη του Τουρισμού γενικότερα και η κατάρτιση Νέων που θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές για να παραμείνουν στην ευρεία αγορά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η δράση, η οποία αφορά 8.000 άνεργους νέους έως 29 ετών, περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  • Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων , την οποία θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή πρότυπα, να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι παραπάνω φορείς θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την εγγραφή τους στο μητρώο της πράξης.

Η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δια Βίου ΜάθησηVERGIμε κορυφαίες Ξενοδοχειακές Μονάδες όπως τα AldemarResorts, η αποκλειστική συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας και η στελέχωση μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την τουριστική ανάπτυξη είναι ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ με προοπτική ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ: 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση).

Οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση).

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ωφελούμενους είναι ενδεικτικά: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.