Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ

Τι είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ – 0,24%

Κάθε επιχείρηση καταβάλλει εργοδοτική εισφορά ύψους 0,24% επί των αποδοχών των εργαζομένων της, υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Η επιχείρηση δικαιούται να εισπράξει πίσω την εργοδοτική εισφορά μόνο αν υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό της.

Βάσει των αναγκών της Επιχείρησής σας Σχεδιάζουμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, στις εγκαταστάσεις μας ή στο χώρο σας, με εξειδικεύμενο εκπαιδευτικό προσωπικό και προσαρμοσμένο στο χρονοδιάγραμμα που θα μας υποδείξετε.

Κάθε χρόνο η επιχείρηση δικαιούται:

  1. το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί στο τρέχον έτος
  2. το υπόλοιπο ποσό του προηγούμενου έτους που δεν έχει κάνει χρήση η επιχείρηση για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:

•Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2015.

•Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.
Στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ (0,24%) μπορούν να ενταχθούν όλα τα σεμινάρια.

Για να ενταχθεί το σεμινάριο στο παραπάνω πρόγραμμα (0,24%), τα άτομα που θα συμμετάσχουν, πρέπει να ανήκουν στη μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό.

Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλός μας συνεργάζεται με την Επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει Πρόγραμμα ΛΑΕΚ καταγράφοντας τις ανάγκες, τους στόχους, τις προοπτικές και το χρονοδιάγραμμα.

Τι είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25

Προγράμματα κατάρτισης υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 – 25 εργαζόμενους. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι οι Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, οι επιστημονικοί σύλλογοι και τα επιμελητήρια. Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα (ανεξάρτητοι):

• των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή

• των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

• το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης: Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

• επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης

• καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος

• απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους

• το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα

• δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες υποβολής και αποπληρωμής των σεμιναρίων στον Ο.Α.Ε.Δ.