φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τις Τελωνειακές Διαδικασίες και φορολογικές διαδικασίες στις εισαγωγές, στις εξαγωγές και στη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων, για τα πλεονεκτήματα που παρέχει στις επιχειρήσεις η Τελωνειακή Νομοθεσία και η φορολογική νομοθεσία, καθώς και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Τελωνειακή και τη Φορολογική Νομοθεσία, για τις επιχειρήσεις που εισάγουν και εξάγουν εμπορεύματα ή πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε υπαλλήλους τμημάτων εισαγωγών-εξαγωγών, σε υπαλλήλους λογιστηρίου και σε νομικούς συμβούλους εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εισαγωγές και εξαγωγές, με το διεθνές και το διαμετακομιστικό εμπόριο, τη μεταποίηση και τις μεταφορές εμπορευμάτων.

Εκπαιδευτικές ενότητες

– Φορολογικό Έδαφος της Κοινότητας (εφαρμογή ΦΠΑ)

– Τελωνειακό Έδαφος της Κοινότητας (εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας)

– Μεταβατικό και Οριστικό καθεστώς ΦΠΑ

– Διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη

– Απόδειξη Κοινοτικού Χαρακτήρα εμπορευμάτων

– Απόδειξη της Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ

– ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

– Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Ενδοκοινοτική Παράδοση

– Δηλώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών

– Ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (LISTING) και Δήλωσης INTRASTAT

– Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές

– Ο ΦΠΑ στις άλλες Κοινοτικές χώρες

– Τελωνειακός Κώδικας, Δασμολόγιο

– Τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες στην εισαγωγή εμπορευμάτων

– Τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες στην εξαγωγή εμπορευμάτων

– Τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες στα τελωνειακά Ανασταλτικά Καθεστώτα (Ελεύθερη Ζώνη και Ελεύθερη Αποθήκη,
Τελωνειακή Αποταμίευση, Διαμετακόμιση, Μεταποίηση, Φορολογική Αποθήκη κ.λπ.)

– Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές