πωλήσεις στο εξωτερικό – εξαγωγές

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ και τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Εμπορίου και των Διαδικασιών Εισαγωγών και Εξαγωγών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.

Σε Ποιους Απευθύνεται:
• Σε όλες τις Επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, τα στελέχη τους., σε εργαζόμενους και ιδιώτες που θέλουν να ασχοληθούν με τις Εξαγωγές.

Στόχος:
•Η οργάνωση και λειτουργία ενός ισχυρού τμήματος εξαγωγών.
• Η ασφαλής και αποτελεσματική διείσδυση σε ξένες αγορές και η αξιοποίησή τους.
• Η γνώση όλων των θεμάτων που αφορούν στις εξαγωγές (φορολογικά, τελωνειακές διαδικασίες, τιμολόγηση, διαχείριση BRAND NAME κ.λ.π.)

Θεματικά Αντικείμενα που θα Διδαχθούν:

• Διεθνές Εμπόριο – Διαδικασίες εισαγωγών & εξαγωγών – Οργάνωση και λειτουργία τμήματος εξαγωγών
• Εξαγωγικό Marketing & Ανάπτυξη Αγορών – Επιλογή ξένων αγορών
• Μέθοδοι & τεχνικές εισόδου σε ξένες αγορές – Ανέρευση συνεργατών σε ξένες αγορές -σύναψη συμφωνιών συνεργασίας
• Στρατηγικές τιμολόγησης εξαγώγιμων προϊόντων – Τεχνικές – Καθορισμός όρων πληρωμών
• ΦΠΑ & άλλα Φορολογικά Θέματα σχετικά με εξαγωγές – Τελωνειακές διαδικασίες -Διαχείριση Brand Name στο εξωτερικό
• Διαχείριση Πελατών ξένων αγορών

Βεβαίωση κατάρτισης: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες θα δίνονται βεβαιώσεις κατάρτισης με όλες τις θεματικές ενότητες που διδάχτηκαν.