εκπαίδευση ενηλίκων

Το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δια Βίου Μάθηση VERGI ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων, στην Πάτρα, για Εκπαιδευτές που πρόκειται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και αφορούν στην Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

“Μη τυπική εκπαίδευση”: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτές που θα απασχοληθούν στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) «2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

Ποιους αφορά
Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας δύνανται να συμμετέχουν:

  • οι Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) του ΕΟΠΠΕΠ,
  • όσοι νέοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια, με ή χωρίς διδακτική εμπειρία (150 ώρες σε ενήλικες)

Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

  1. Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης.
  2. Κατάθεση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
  3. Αποστολή φακέλου με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Κατηγορία Δικαιολογητικού Δικαιολογητικά Αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας 
Γενικά Στοιχεία 1.Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης
2.Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Εκπαίδευση – Διά Βίου Μάθηση 3.Τίτλοι σπουδών
4.Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά δημοσίων φορέων που υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
Επαγγελματική πείρα 5.Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα, η/οι θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας και
6.Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή
6.1.Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή
6.2.Πιστοποιητικά προυπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Διευκρινίζεται ότι οι Αυτοαπασχολούμενοι – Εργοδότες – Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πείρας που δηλώνουν.
Διδακτική πείρα 7.Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, το θεματικό αντικείμενο εκπαίδευσης, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ωρών της εκπαίδευσης καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ομάδας των εκπαιδευομένων (όσον αφορά στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων: γενικός πληθυσμός, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όσον αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση:άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) και
8.Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή
8.1.Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή
8.2.Πιστοποιητικά προυπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας
Υ.Δ. 9.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι:
–Δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.2638/1999.(Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμπληρώνει το σημείο αυτό)
-Αποδέχεται το δικαίωμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχει υποβάλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
-Δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση
-Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή
Χρηματικό ποσό 10.Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Για να δείτε ολόκληρη τη διαδικασία, βήμα-βήμα, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, πατήστε εδώ.

 

Αξιολόγηση Αίτησης Πιστοποίησης

Κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου και ελέγχου της πληρότητάς του, δύναται να έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Απευθείας Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας (ισχύει για τις κατηγορίες του αρθρ.3 παρ.17 σημ.α), της υπ’αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 υπουργικής απόφασης)
Β. Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας (ισχύει για τις κατηγορίες του αρθρ.3 παρ.17 σημ.β), της υπ’αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 υπουργικής απόφασης)

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, υλοποιούνται σεμινάρια μικρής διάρκειας (από 10 έως 20 ώρες, κατόπιν διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των ενδιαφερομένων) με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση του ενδεδειγμένου μοντέλου Μικροδιδασκαλίας καθώς και την προετοιμασία της Μικροδιδασκαλίας για κάθε συμμετέχοντα χωριστά.

Γ. Συμμετοχή σε διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας κατόπιν παρακολούθησης σεμιναρίου (ισχύει για τις κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις)

Το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργανώνει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δια Βίου Μάθηση-VERGI – Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΒΕΡΓΗ, εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων για όσους υποψήφιους δε διαθέτουν τουλάχιστον 150 ώρες διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους. Η μεθοδολογία των σεμιναρίων ακολουθεί τη μικτή μάθηση – blended learning η οποία περιλαμβάνει δια ζώσης συναντήσεις καθώς και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας έγινε για δύο σημαντικούς λόγους: α) η ευελιξία, καθώς ο υποψήφιος μελετά βάσει των δικών του ρυθμών, και β) η προσβασιμότητα στη γνώση και την εκπαίδευση που παρέχεται, χωρίς χωροχρονικούς ή άλλους περιορισμούς.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, αφενός μεν, η στοχευμένη προετοιμασία της θεωρητικής εξέτασης από την Τράπεζα Θεμάτων, αφετέρου δε, η ατομική προετοιμασία της Μικροδιδασκαλίας για κάθε συμμετέχοντα.

Διάρκεια σεμιναρίου: 125 ώρες (25 ώρες δια ζώσης συναντήσεις και 100 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Κόστος σεμιναρίου: 390,00 € (παρέχεται έκπτωση 10% σε: α) άνεργους, φοιτητές, πολύτεκνους, ΑμεΑ, β) ταυτόχρονη συμμετοχή στο ίδιο πρόγραμμα τριών ή περισσοτέρων ατόμων με οποιαδήποτε μορφή συγγένειας. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά. (Παρέχεται έξτρα έκπτωση 10% σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης του σεμιναρίου πριν την έναρξή του.)

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του σεμιναρίου ορίζεται ατομικά ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 4/τέσσερις έως 8/οκτώ εβδομάδες.

Εισηγητές των σεμιναρίων είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλικών με εξειδίκευση και τεράστια εμπειρία στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

Ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων, η προθεσμία επιλογής εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξέτασης από τον υποψήφιο και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια ανακοινώνονται με σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σημειώνεται ότι η ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση των εξετάσεων γίνεται αποκλειστικά, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.